Preek van zondag 04-08-2013 Handelingen 8:4-25

Handelingen 8: 4 t/m 25.
04-08-2013.

Als je leeft bij het Woord van God, sta je niet in het middelpunt maar kom je helemaal tot je recht.

Vorige week was de New Wine conferentie.
Wie de verslagen heeft gelezen weet dat het geslaagd was.
Een goed georganiseerd gebeuren
veel mensen die op zoek zijn naar God
en die het ook nog samen gezellig hebben.
En velen hebben God ervaren.
Bij NW komt Handelingen wat dichterbij dan we gewend zijn.
Ik las over getuigenissen
over hoe God heeft gewerkt.
Verschillende van onze gemeenteleden
geven ook aan er van genoten te hebben.
Tot op Facebook aan toe.
Je maakt mee dat God optreedt.
En je maakt mee dat Hij jou persoonlijk kent.
De gelovige doet er toe in het Koninkrijk van God.

Misschien is het niet voor iedereen hier
de beste plek om zijn tijd door te brengen.
Je moet wel van veel mensen om je heen houden.
Belangrijker nog:
je moet van stijl van vieren houden.
Mijn gok is dat het met de psalmen niet verder is gekomen dan “psalmen voor nu”
Maar misschien is voor sommigen onder ons nog wel de grootste belemmering
dat er op NW zo onbevangen wordt gesproken over Gods leiding.
Dat zelfs zijn optreden wordt waargenomen,
vaak in tekenen en wonderen
die we eigenlijk niet zo uit ons alledaagse leven kennen.
En dat kan voor een gereformeerd mens
ook wel wat veel van het goede zijn.
Je hebt soms in ieder geval tijd nodig
om er aan te wennen.

Vanuit onze traditie
wordt er dan ook met enige terughoudendheid naar gekeken.
Is dat wel heilzaam
dat zoeken naar Gods optreden?
Wordt het geen manipulatie,
dat bidden om zijn directe optreden
en dan ook vaststellen dat Hij verhoort?
En is die aandacht voor de persoon wel in de orde?
Veel van het charismatische bijzondere
is zo persoonlijk gericht.
Deugt dat wel?
In ieder geval zijn we het vanouds wat minder gewend.

Terechte vragen.
Vragen die je als gelovig mens
ook altijd heel open moet blijven stellen.
Open in de zin
dat je de waarheid dat God optreedt natuurlijk onmogelijk kan ontkennen.
Lees de Bijbel er maar op na.
Dat is voor mij het aantrekkelijke van NW.
Het open zoeken naar het directe optreden van de HG
en dat in de bedding van gedegen onderwijs.
Een prima beweging in onze kerken.

Maar de vragen die opkomen
moet je ook open benaderen in die zin
dat je niet alles wat afwijkt van wat gebruikelijk is
zomaar als optreden van God wil bestempelen.
We willen als protestanten toetsen.
En volkomen terecht.
Ook daar gaat de Bijbel ons in voor.

Daarvoor is ons tekstgedeelte een geweldig middel.
Hier vinden we een heldere richtlijn.
Tegenstelling tussen wonderen en trucjes
en tekenen van het Koninkrijk.
Daaronder belangrijke grondlijn:
leef je van het Woord
of leef je van jezelf.

In deze preek:
· Simon de zelfkikker.
· Leven bij het Woord en tot je recht komen.
· Leven in de vrijheid van Christus.

· Simon de zelfkikker.
We worden hier opeens voorgesteld aan een zeker Simon.
Een bijzonder persoon.
Hij had grote invloed in de maatschappij
want hij liet zien dat er meer is tussen hemel en aarde.
Hij had kennelijk de gave om grenzen van onze waarneembare wereld wat op te rekken en dat is altijd interessant.
Nog steeds zijn mensen daar gevoelig voor.
Misschien wel weer steeds meer.
We moeten er rekening mee houden dat dat ook blijft groeien in onze wereld.
Want als mensen stoppen met in God geloven
betekent dat niet dat ze nergens meer in geloven.
Meestal betekent het dat ze in van alles en nog wat gaan geloven.
We zien om ons heen in ieder geval
dat het bovennatuurlijke erg interessant wordt gevonden.
Probeer uit te leggen dat Jezus uit de dood is opgestaan
en veel mensen verklaren je voor gek.
Maar vertel dat je contact hebt met een andere wereld
en misschien wel boodschappen voor iemand kan opvangen
en je krijgt zomaar een rubriek in een of ander blad.

Zo had Simon een open venster
op de verborgen wereld.
Opvallend hoe nuchter de Bijbel hier over spreekt.
Gewoon een realiteit van het alledaagse leven.
Simon deed aan magie
en deed iedereen versteld staan met zijn magische kunsten.
Het zouden goocheltrucjes kunnen zijn
maar alles wijst er op dat dat niet zo is.

Wat opvallend is in de beschrijving
is dat het zo ontzettend over Simon gaat.
Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken.

Hij valt later ook nogal door de mand.
Als hij de Geest ziet neerdalen
beseft hij volop dat dat iets is dat hij niet kan.
En hij wil het ook.
Hij heeft er geld voor over.
Dat laat zien wie hij is.

Simon treedt op voor zijn eigen eer.
Wat hij doet is een manier om macht uit te oefenen.
En met die macht
vooral zelf te gaan stralen.
Daar gaat het fout.
Zo moet het dus niet.
Het gaat niet om Simon in het Koninkrijk.
Het gaat niet om de mens
met zijn trucjes.

Het gaat om het Woord van God.

· Leven bij het Woord en tot je recht komen.
De grondlijn van het evangelie:
mensen doen geen trucjes
maar verkondigen het Woord van God.
Zo wordt hun werk omschreven.
De mensen luisterden met grote belangstelling
en vol ontzag naar wat hij zei
toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte.

Het Woord werkt.
Opvallend is dat Filippus het zo ook benoemd.
Als Simon de gave wil kopen zegt hij:
U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak.
Dat is een mooie eigentijdse vertaling.
Maar het Grieks is wel wat scherper.
De Statenvertaling heeft hier:
Gij hebt noch deel noch lot aan dit woord.

Het Woord werkt.
De gelovigen verkondigen Jezus Christus.
In Hem heeft God gesproken.
Hij is het Levende Woord.
En als Hij wordt verkondigd
dan is er leven.
We kunnen ons voorstellen hoe de gelovigen steeds weer het verhaal hebben verteld van het leven van Jezus.
Hoe ze hebben uitgelegd hoe Hij stierf en wat dat betekende
en dat ze hebben verteld over zijn opstanding uit de dood.
En o ja,
dan laten ze ook zien dat Hij Heer is
want als vanzelf
komen de tekenen en wonderen naar voren.

Als je vertelt van Jezus
en leeft bij zijn boodschap
dan laat je Hem zien.
In tekenen en wonderen die soms opzienbarend zijn,
genezingen en woorden van wijsheid
of in tekenen en wonderen die meer alledaags lijken
gemeenschap en aanvaarding
liefde en wijsheid.
Maar bedenk wel
dat echte gemeenschap en liefde
die in ons midden ontstaat als we met Jezus leven
helemaal niet zo alledaags is.

De gemeente verkondigt het Woord en leeft bij het Woord.
Het gaat niet om die mensen
om de positie van Filippus of welke gelovige ook.
Ze vinden van zichzelf niet dat ze bijzonder zijn en ze oefenen geen macht uit.

Maar ze komen wel tot hun recht.
Opvallende details.
Simon wordt geintroduceerd als
“een zekere Simon”.
vgl Ananias aan het begin van hoofdstuk 5.

Terwijl Filippus in alle bescheidenheid de hoofdpersoon van deze geschiedenis is.
“een zekere Simon”
tegenover Filippus die met zijn naam gekend mag zijn.

En kijk wat er met de luistaars gebeurt.
Bij Simon waren ze vol ontzag.
Ze meenden in hem de kracht van God te herkennen
en ze waren bij wijze van spreken bereid zijn volgeling te worden.

Maar als ze gehoor geven aan het Woord van God
dan laten zij zich dopen.
Dan mogen ze weten dat het in het evangelie over hen gaat.
Dat is gekomen om hen te redden.
En dat zij geen mensen hoeven volgen
maar Jezus
de Heer van het leven.

Als je gedoopt wordt maak je je eigen kleinheid mee.
Je hebt de vergeving van de zonde nodig.
Maar je komt vervolgens ook volkomen tot je recht omdat je als nieuw mens mag opstaan.
De tovenaar verdwijnt uit beeld.
De mens komt tot zijn recht.

· Leven in de vrijheid van Christus.
Het is leerzaam om te zien
wat er mis ging bij Simon.
En wat voor ons de opdracht is:
Jezus volgen
en dan door naar zijn Woord te leven tot je recht te komen.
Maar wat betekent dat in de praktijk?

Hoe maak je onderscheid?
Wat is goed en niet?
Meer nieuwe wijn of juist een beetje minder?
Misschien mogen we daar ook wat ontspannen in zijn.
Als je Jezus volgt ontstaat er namelijk ruimte.

Die ruimte proeven we volgens mij zelfs hier voor Simon.
Zeker als we deze geschiedenis vergelijken
met de geschiedenis van Ananias.
Die zekere Ananias
die ook zichzelf zocht
omdat hij zijn vertrouwen bouwde op zijn geld.

Toen ik over hoofdstuk 5 preekte
heb ik de mogelijkheid open gehouden
dat de dood van Ananias
een teken was voor de gemeente.
Niet per se een straf voor hem
in ieder geval niet een straf die het Koninkrijk voor hem sloot.
Ik bedoelde daarmee
dat ik er rekening mee houd
dat Ananias na zijn sterven onmiddellijk is opgenomen in de nabijheid van God.
Dat hij dus bij God in de hemel is en op de nieuwe aarde zijn Heer zal dienen.
Simon krijgt hier in deze geschiedenis nu al de kans om de Heer te dienen.
Hij vraagt om gebed om vergeving.
Lukas vermeldt het niet in zijn verslag
maar het ligt nogal voor de hand dat de discipelen onmiddellijk voor Simon hebben gebeden.
Opvallend verschil met Ananias.
Kennelijk was de macht van het geld een groter gevaar dan openheid voor het bovennatuurlijke.
Daar was een heel harde straf nodig als teken voor de gemeente.

Simon krijgt een nieuwe kans.
Waar we bij Ananias nog naar moeten zoeken weten we hier zeker:
We leren hier een gelovig mens kennen.
Iemand die als het er op aan komt bereid is naar zijn leven te kijken en God om hulp te vragen.
Iemand die naar zonde kan kijken
en dan bidt:
Heer vergeef me.
Dat is wat de Bijbel rechtvaardig noemt.
De rechtvaardige is niet iemand die geen fouten maakt.
De rechtvaardige is iemand die zijn fouten ziet
en van God vergeving en vernieuwing verwacht.

Het is belangrijk om geen karikatuur te maken van Simon.
Hij is Jezus gaan volgen.
Maar moest nog een hoop leren.
En kreeg de ruimte om het te leren.

Dat mag ons ook helpen
als we op zoek zijn naar het goede leven met Christus.
Het maakt ons vrij.
Ook vrij om te zoeken naar wat Hem volgen precies betekent voor ons leven.
Misschien een beetje meer NW in je geloofsleven?
Zeker weten dat dat belangrijk is!
De kerk heeft het eeuwen lang
tot eigen schade ontkent en verstopt.
Maar wat nou als het eens doorschiet?
Nou en?
Alsof de degelijkheid van vroeger nooit is doorgeschoten.

Kijk naar de vrijheid
die we nota bene bij Simon zien.

Bid voor me!

Als je leeft met Jezus
durf je soms een grens te verleggen.
Misschien eens iets nieuws te proberen.
Zolang het maar niet om jezelf gaat.

En als dat er in onze zondige wereld toch doorheen breekt
omdat we allemaal op die oude Simon lijken.
Bid dan vol vertrouwen tot de Heer, omdat je met Hem leeft

Dan kan Hij stralen
en kom je als mens tot je recht.

Welkom en mededeling.
Voorzang. Psalm 149: 1,3
Votum en groet.
Samenzang. Psalm 97:3,6
Gebed.
Moment met de kinderen.
Samenzang. ELB 428: “Dit is mijn hand en dit mijn voet”
Schriftlezing: Handelingen 8: 4 t/m 25.
Samenzang. Opwekking 464 “Wees stil voor het aangezicht van God”
Verkondiging.
Meditatief moment.
Samenzang Gezang 473: 1,2,5,8,10
Voorbede en dank.
Mededelingen en collecte.
Slotzang. Gezang 169: 1,5,6.
Zegen.
Amenlied: Gezang 456:3