Doel van de gegevensverwerking.

De Nederlands Gereformeerde Kerk in Heemstede, de Petrakerk, is een gemeenschap die in het licht van haar visie en missie (zie elders op deze site) Gods woord wil verkondigen. Dit gebeurt in de vorm van kerkdiensten en allerlei activiteiten, zowel naar binnen als naar buiten toe. Daarnaast hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid.

Om hieraan gestalte te geven houdt de Petrakerk een ledenadministratie bij, op basis waarvan uitnodigingen, aanschrijvingen, oproepen, attestaties, etc worden gedaan.

Verwerking van persoonsgegevens

Van leden en gastleden worden de volgende gegevens geregistreerd en opgenomen in het ledenboekje van de kerk: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Telefoonnummer, e- mailadres, Geslacht, Soort lidmaatschap.
Dit ledenboekje verspreidt de scriba naar alle (gast)gemeenteleden en enkele oud-gemeenteleden. De ledenadministratie wordt in eigen beheer gevoerd, te weten door de scriba. Er is geen sprake van uitbesteding. De scriba houdt ook bij wanneer en waar vandaan gemeenteleden zijn binnengekomen. Eén gemeentelid krijgt dit bestand jaarlijks toegestuurd als back-up voor de scriba. Bij vertrek uit de gemeente of bij overlijden worden de gegevens bewaard in een ‘statisch’ archief om de geschiedenis van de kerk te behouden.

De persoonsgegevens zijn ook opgeslagen in een beveiligd bestand voor het bijhouden van de contacten met en bezoeken aan gemeenteleden.

Website

Via website www.petrakerkheemstede.nl wordt informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. Op de site komen geen persoonsgegevens voor, met uitzondering van mensen met specifieke functies in de kerk en met hun toestemming. Op de site worden geen foto’s van personen geplaatst, tenzij met toestemming. Er wordt gebruik gemaakt van cookies voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website met als doel het verbeteren van onze website. Als u voor de eerste keer onze website bezoekt, kunt u deze cookies accepteren of weigeren.

Nieuwsbrief

In het maandblad ‘de Petrapost’ kunnen persoonsgegevens vermeld worden in de rubriek ‘Op de hoogte’, waarin het onderlinge meeleven wordt gestimuleerd bij vreugde en verdriet. Ook de maandelijkse verjaardagen worden vermeld. Bij de aanmelding van activiteiten in dit orgaan kunnen gegevens van contactpersonen worden opgenomen. Ook dit betreft uitsluitend plaatsingen met instemming van de betrokken personen.

Sociale Media

De Petrakerk heeft een besloten omgeving op Facebook ingericht. De deelname binnen deze omgeving is beperkt tot de kring van gemeenteleden en enkele oud-gemeenteleden. Binnen deze omgeving worden wel foto’s en filmpjes van gemeenteactiviteiten geplaatst maar deze worden niet verder verspreid.

Uitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden via het internet. In mededelingen en gebeden kunnen namen van personen vermeld worden. Ook hiervoor geldt dat dit alleen gebeurt met toestemming van de betrokkenen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij op individuele basis en na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon (bijvoorbeeld in het geval van attestatie).